GEROS este bazat pe o idee inovatoare transfrontalieră în consilierea, orientarea carierei şi o instruire specială şi practică pentru firmele virtuale pe domeniul energiei verzi şi de protecţiea mediului in zona transfrontalieră. Activităţile vor dezvolta: viitorul resurselor umane/ a întreprinzătorilor, stimulează și armonizează culturile şi integrarea minorităților, combină afacerea şi educaţia transfrontalieră. Proiectul se referă în mod specific la zonele rurale transfrontaliere, care beneficiază de nivel mediu de practică. Grupurile ţintă au fost identificate după analizele de nevoie şi de cerere.
Dezvoltarea durabilă înseamnă că nevoile generaţiei prezente trebuie să fie îndeplinite fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a satisface nevoile lor. Conceptul este inclus în tratat şi este o parte a tuturor acţiunilor şi politicilor comunitare. Fondurile Structurale să fie folosite conform art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2, statele care: – “acțiunea Fondurilor încorporează, la nivel naţional şi regional, priorităţile Comunităţii în favoarea dezvoltării durabile prin consolidarea și creşterea, competitivității, ocuparea forţei de muncă şi integrarea socială şi de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului. “
Art. 17 din acelaşi regulament subliniază această abordare – “Obiectivele Fondurilor sunt urmărite în cadrul dezvoltării durabile şi promovarea obiectivului
comunității și protecţia şi ameliorarea mediului stabilite în art. 6 din tratat.”
Proiectul contribuie la îmbunătățirea dezvoltării durabile prin utilizarea sporită de surse regenerabile de energie.
Acţiunile de dezvoltare durabilă manifestate de proiect sunt în mediul social şi cultural (reducerea ratei somajului în regiunea de dimensiune mică, respectând topologia peisajul cultural, etc). Dar totuşi, proiectul respectă principiul dezvoltării durabile prin prevenirea oricarui impact negativ asupra mediului în procesul de creare a infrastructurii; şi de asemenea de economisire a resurselor.

În punerea în aplicare, proiectul va indeplini urmatoarele principii şi acțiuni durabile:
– în timpul procedurilor de achiziții publice, beneficiarii preferând energii ecologice eficiente şi tehnologii prietenoase pentru platforma web creată;
– cost eficienţă – proiectul are în vedere şi costurile şi beneficiile (economice, sociale şi de mediu) a infrastructurii clădite pe un capitol de analiza cost-beneficiu a studiului de fezabilitate proiect;
– evaluarea impactului asupra infrastructurii, analizează impactul acţiunilor la nivel de economie, societate și mediul înconjurator;
– principiul de utilizre a resurselor este folosit în întregul proiect. https://sites.google.com/view/usegrammarwithus/